Mushroom Powered Pumpkin Parfait - FreshCap Mushrooms
šŸ„ SHOP THE WORLD'S BEST MUSHROOMS

Mushroom Powered Pumpkin Parfait

10 - 12
Servings
00:45
Time

It’s time to “fall” in love with a new treat.

This tasty recipe is the perfect dessert to satisfy all your pumpkin-spiced cravings.

INGREDIENTS

You can make more or less- but as long as you’re close to the following proportions, it will be delicious!

GRANOLA

 • 1 cup rolled oats
 • 3 Tbsp date paste
 • 1/2 tsp ground cinnamon
 • 1/2 tspĀ CHAGA Extract
 • 1/4 tsp pumpkin pie spice
 • 1 1/2 Tbsp coconut oil
 • 1 pinch sea salt

PUMPKIN PUDDING

 • 26 oz can of pumpkin
 • 12 oz canned coconut milk
 • 1/4 cup monk fruit
 • 1/4 cup coconut sugar
 • 2 large eggs (or egg replacement if vegan)
 • 1 tsp cinnamon
 • 1 tspĀ CHAGA Extract
 • 1 tspĀ CORDYCEPS Extract
 • 1/4 tsp ginger
 • 1/4 tsp cloves
 • 1/4 tsp nutmeg

PREPARATION

Step 1: Make The Granola

 1. Mix all ingredients together.
 2. Spread onto a baking sheet and bake at 350 for 15 minutes or until golden brown and fragrant.
 3. Stir a few times and watch closely near the end to ensure it does not burn.
 4. Remove from oven and let cool.

Image

Step 2: Make The Pudding

 1. Mix sugars, mushrooms and spices together.
 2. Beat eggs in a large bowl and whisk in coconut milk.
 3. Pour into a shallow baking dish and bake at 350 degrees for 40 minutes. The center should be slightly wiggly.
 4. Remove from oven and let cool.

Image

Step 3: Make The Parfaits!

 1. Layer pumpkin pudding, granola and whipped cream (coconut for vegan) into a ramekin or cup and repeat until filled. Best if served immediately, but can be stored in the fridge and served later.

Image